Zásady ochrany osobních údajů

1‍

Základní inforomace

1‍

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů se týkají návštěvníků webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.onepercent.cz (dále také jen „portál“).

Správcem osobních údajů je:
The One Percent s.r.o., IČ 10693203, DIČ CZ10693203
sídlem K Pasekám 2984/45, 76001 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, vložka C, oddíl 122277
email: info@onepercent.cz
telefon: +420 724 471 232
(dále také jen „správce“).

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků portálu a zákazníků (dále také jen „návštěvník“ anebo „subjekt údajů“).

2.

Osobní údaje

2.1.

Správce zpracovává osobní údaje, které mu návštěvník poskytne, a to:

- osobní údaje zadané v rámci vyplnění objednávkového formuláře (zejména jméno, příjmení, adresu, email, telefon aj.),
- informace o obsahu objednávky (informace o zakoupeném zboží, jeho obsahu aj.),
- informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze kterého byla cena uhrazena. Správce shromažďuje také údaje o platební kartě, prostřednictvím které návštěvník hradí cenu zboží.),
- obsah veškeré elektronické komunikace mezi správcem a návštěvníkem vč. elektronických adres (např. obsah emailové komunikace ve věci dotazů návštěvníka na zboží, odstoupení od již uzavřených smluv),
- v případě účasd subjektu údajů na akcích organizovaných správcem, které se odehrávají v podobě fyzického setkání, konference, eventu apod. (nikoli v online prostředí v podobě webináře či online semináře atd.), zachycuje správce podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů, přičemž k zachycení podoby dochází na základě jednání subjektu údajů (například fotografie v tzv. fotokoutku), ale i bez jeho jednání (například fotografie zachycující průběh a atmosféru akce).

2.2.

Správce zpracovává některé osobní údaje automadcky, a to:

- IP adresu,
- datum a čas přístupu na portál,
- informace o internetovém prohlížeči návštěvníka a jeho operačním systému a jazyka,
- informace o chování návštěvníka v portálu, např. o odkazu na webovou stránku, na kterou vstoupil návštěvník jako první, jaké webové stránky portálu navšgvil, jak dlouho se na nich zdržel a jaké zboží zobrazil,
- informace o realizované platbě (informace o datu a výši úhrady ceny vč. informace o účtu, ze kterého byla cena uhrazena a údajích o platební kartě, prostřednictvím které návštěvník hradí cenu zboží).  

2.3.

Správce standardně zpracovává osobní údaje návštěvníků sám. Třetím osobám poskytuje osobní údaje návštěvníků v případech:

- využívání služeb odborníků v oblasd účetnictví a daní,
- využívání služeb odborníků z oblasd markedngu,
- využívání služeb odborníku z oblasd práva a advokacie,
- využívání služeb třegch stran, a to služeb společnosd Alphabet Inc. (služby Google jako zejména Google analydcs), Facebook, Inc. (služby facebook.com, Instagram.com).

3.

Cookies

3.1.

Nad rámec shora uvedeného správce zpracovává cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které portál odešle do prohlížeče návštěvníka. Umožňují portálu a správci zaznamenat informace o návštěvě za účelem usnadnění další návštěvy stejného návštěvníka. Cookies umožňují lepší a příjemnější využig a návštěvu portálu, neboť se jejich prostřednictvím ukládají uživatelské předvolby aj.

3.2.

Správce může využívat následující soubory cookies:

- technické cookies využívané k správné funkcionalitě portálu (pomáhají zajisdt správnou funkčnost stránky a správné fungování a zobrazování vložených videí a sociálního obsahu);
- dočasné cookies se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení a jsou vymazány z vašeho zařízení po zavření prohlížeče a umožňují opdmalizovat akdvity návštěvníka na portálu;
- trvalé cookies, které se ukládají na předem určenou dobu a nejsou vymazány po zavření prohlížeče. Tyto jsou využívány k opdmalizaci akdvity návštěvníka v případě opakovaných přístupů na portálu. Umožňují idendfikovat zařízení návštěvníka a přizpůsobit portál jeho potřebám;
- markedngové cookies, využívané k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosd stránek.  

3.3.

Návštěvník může spravovat využig souborů cookies prostřednictvím svého prohlížeče. Zpravidla je možné soubory cookies mazat, blokovat anebo zcela zakázat jejich použig. V případě, že návštěvník zakáže či omezí soubory cookies, některé funkce portálu nemusí být dostupné.

3.4.

Soubory cookies jsou využívané také k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosd portálu. Získané informace správce sdílí s partnery, kteří působí v oblasd inzerce, analýz a sociálních médií.

3.5.

Používáním portálu návštěvník souhlasí s propojením se službami Google a Facebook, kterým může správce předávat informace o chování návštěvníka na portálu, nikoli idendfikační údaje.

4.

Důvody shromažďování a zpracování osobních údajů

4.1.

Správce osobní údaje zpracovává z těchto důvodů:

4.1.1.

realizace účelu portálu
Správce zejména shromažďuje osobní údaje za účelem plnění smluvních závazků s návštěvníky portálu. Za gmto účelem musí správce disponovat údaji o druhé straně smlouvy, které mu umožňují plnit právní povinnosd, zejména dodat zboží.

4.1.2.

komunikace s návštěvníky portálu
Osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává i tehdy, pokud se na správce obrág návštěvník portálu s dotazem či s připomínkou, které má správce zodpovědět, popřípadě pokud správce z důležitých důvodů potřebuje komunikovat s návštěvníkem (např. v případě vyřizování reklamace aj.).

4.1.3.

zabezpečení funkcionality uživatelských účtů
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také z důvodu umožnění funkcionality uživatelských účtů, které mají usnadnit návštěvníkům využívání služeb portálu. Návštěvník má možnost údaje uvedené v rámci uživatelského účtu měnit.

4.1.4.

optimalizace funkcionality portálu
Správce zpracovává a shromažďuje osobní informace také za účelem optimalizace funkcionality celého portálu. Jedná se o údaje o chování návštěvníků na portálu a obsahu jejich objednávek. Tyto údaje správce využívá k nabízení relevantního zboží konkrétnímu zákazníkovi a usnadnění a zpříjemnění uživatelského pohybu v portálu.

4.1.5.

ochrana práv správce
Správce shromažďuje a zpracovává informace také za účelem ochrany vlastních práv a vymáhání nároků vyplývajících z právních vztahů, do kterých správce a návštěvníci vstupují prostřednictvím portálu.

4.1.6.

marketingové účely
V případě, že je zachycována podoba subjektu údajů na akcích organizovaných správcem, správce užívá fotografie či videonahrávky k vlastním markedngovým účelům, přičemž podoba subjektu údajů může být přiměřeně využita například v rámci zveřejnění informace o realizované akci a jejím průběhu, pro účely marketingové propagace na jiné akce atd.

5.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

5.1.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje na základě:

5.1.1.

uzavření a plnění smlouvy
Správce provozuje portál za účelem uzavírání smluv. Aby byl schopen správce uzavřít smlouvu prostřednictvím portálu a následně plnit své povinnosti z uzavřených smluv, je nezbytné, aby disponoval osobními údaji návštěvníků.

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:
- jméno a příjmení,
- adresu,
- emailovou adresu,
- informace o obsahu objednávky,
- informace o realizované platbě vč. informací o použitých platebních kartách.

5.1.2.

oprávněných zájmů správce
Správce provozuje portál v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž usiluje o to, aby byl portál pro návštěvníky uživatelsky přívětivý  a nabízel zboží, které bude návštěvníka zajímavé.

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje také pro účetní a daňové účely, statistické  účely, zobrazování reklam, rozvoj a správu portálu, zamezení podvodům a zajištění bezpečnosti portálu a informací.

Z uvedeného důvodu správce shromažďuje a zpracovává zejména:
- informace o chování návštěvníka na portálu,
- soubory cookies,
- jméno a příjmení,
- adresu,
- emailovou adresu,
- telefonní číslo,
- informace o obsahu objednávky,
- podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů v případě jejich použití pro informování o realizované akci na sociálních sítích, webu apod.

5.1.3.

souhlasu subjektu údajů
- podobu subjektu údajů ve formě fotografií a videozáznamů v případě jejich použití pro marketingové účely.

5.2.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

6.

Doba uchování údajů

6.1.

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností z právního vztahu, tedy minimálně po dobu trvání povinností z uzavřené smlouvy. Správce uchovává osobní údaje návštěvníků po dobu 5 let od uzavření smlouvy, pokud je předmětem smlouvy jednorázové plnění. Pokud je předmětem smlouvy opakované plnění (například tzv. předplatné aj.), uchovává osobní údaje návštěvníků po dobu 5 let od ukončení poskytování plnění dle smlouvy.

V případě, že si návštěvník zřídí uživatelský účet, budou osobní údaje uchovány až do zrušení osobního účtu, které je návštěvník oprávněn provést kdykoli. V takovém případě jsou osobní údaje uchovávány déle než 5 let na základě jednání či opomenutí návštěvníka (návštěvník je oprávněn přistupovat k uhrazeným kurzům i po uplynutí doby delší než 5 let, a to prostřednictvím účtu. Smazáním údajů by správce narušil právo návštěvníka na přístup k uhrazenému zboží).

Správce je určité údaje povinen uchovávat po dobu delší než 5 let, přičemž tato povinnost vyplývá z obecně závazných předpisů. Takovým případem je například povinná archivační doba účetních dokladů.

7.

Práva návstěnívků portálu

7.1.

a) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Správce na žádost návštěvníka vydá návštěvníkovi potvrzení, zda osobní údaje týkající se návštěvníka jsou či nejsou zpracovávány. V případě zpracování má návštěvník právo také na informace vymezené čl. 15 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/ 679 (dále také jen „GDPR“). Správce předá informace návštěvníkovi bez zbytečného odkladu. Správce má v takovém případě nárok na přiměřenou úhradu, která nebude převyšovat nezbytné náklady na poskytnuté informace.

b) právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) právo na výmaz Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat. Výmaz je možný, pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, neexistují oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány prodprávně. O přesném rozsahu práva na výmaz informuje čl. 17 GDPR.

d) právo na omezení zpracování Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, a to v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

e) právo na přenositelnost osobních údajů
Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

f) právo vznést námitku prod zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) právo požadovat vysvětlení
Subjekt údajů má právo po správci požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů, pokud se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy.

h) právo obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů Jestliže subjekt osobních údajů pochybuje o tom, že správce plní své povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů stran ochrany osobních údajů, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů se ze stejného důvodu může obrátit přímo na správce, a to prostřednictvím emailu shora uvedeného emailu.

Veškerá práva (kromě práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) je možné realizovat prostřednictvím shora uvedeného emailu.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 7.11.2023.