VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZE DNE 7.11.2023


vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1.

Základní ujednání

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami vznikající ze:

a. smlouvy o koupi vstupenky zajišťující přístup na akci pořádanou poskytovatelem (dále také jen „akce“) a/nebo
b. smlouvy o přístupu k digitálnímu obsahu, popřípadě smlouvy o poskytnutí služeb či smlouvě o účasti na online workshopu

(dále také jen „smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. www.onepercent.cz.cz (dále také jen jako „portál“), na jejíž jedné straně stojí:

The One Percent s.r.o., IČ 10693203, DIČ CZ10693203
sídlem K Pasekám 2984/45, 76001 Zlín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, vložka C, oddíl 122277
organizátor je plátcem DPH
email: info@onepercent.cz
telefon: +420 605 401 682
(dále také jen „organizátor“)
a na jejíž druhé straně stojí zákazník coby návštěvník (dále také jen „návštěvník“).

2.

Organizátor je oprávněn měnit či doplňovat tyto podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

3.

V případě, že mezi smluvními stranami bude uzavřena jiná smlouva, než jaká je uvedena v čl. I odst. 1 těchto VOP, uplatní se tyto VOP přiměřeně i na práva a povinnosti vznikající z takové smlouvy.

4.

Návštěvník uzavřením smlouvy prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP.

5.

Prostřednictvím portálu může být sjednáno poskytnutí přístupu k digitálnímu obsahu, kterým je zejména online video kurz, ale i poskytnutí jiných služeb či produktů, než je přístup ke kurzu nebo vstupenky na konferenci, a to například poskytnutí edukačních materiálů, zakoupení přístupu k sadě na sebe navazujících a postupně dodávaných kurzů, online živě přenášený workshop aj., přičemž tyto VOP se uplatní i na tyto další služby přiměřeně (přístup ke kurzům, další produkty a služby jsou dále také označovány souhrnně jako „zboží“).

Návštěvník si je vědom, že mu úhradou zboží nevzniká právo na další šíření zboží, například na zachycování jeho obsahu a poskytování třetím osobám, ani na další šíření informací, které jsou obsahem zboží aj., není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, popřípadě nevyplývá-li možnost dalšího šíření zboží z povahy zboží samotného.  

2.

Další informace před uzavřením smlouvy

2.1.

Poskytovatel tímto sděluje, že: - zboží představuje zejména přístup k digitálnímu obsahu, kterým je zpravidla online video kurz, nicméně může se jednat také o vstupenky na konferenci nebo jiné zboží, přičemž demonstrativní výčet zboží je uveden v čl I. odst. 5 těchto VOP. Popis zboží je obsažen na portálu, a to včetně hlavních vlastností;

- náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora návštěvníka), poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky;
- smlouva o přístupu k digitálnímu obsahu je uzavřena na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je povinen za každý měsíc trvání smlouvy uhradit cenu zboží, která je vždy uvedena za jeden měsíc trvání přístupu k digitálnímu obsahu. Návštěvník je oprávněn smlouvu o přístupu k digitálnímu obsahu v zákaznickém účtu kdykoli smlouvu vypovědět, a to bez jakékoli výpovědní doby. Smlouvu o přístupu k digitálnímu obsahu je oprávněn kdykoli vypovědět i poskytovatel, a to prostým ukončením přístupu návštěvníka k zákaznickému účtu, přičemž je povinen umožnit přístup alespoň po dobu, kterou návštěvník má uhrazenou;
- ceny zboží jsou uvedeny u příslušného zboží na portálu, a to včetně příslušné sazby DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, přičemž cenu zboží je možné uhradit prostřednictvím platební karty, popřípadě jiným způsobem, který umožňuje portál. Poskytovatel může v některých případech požadovat úhradu ceny zboží před dodáním zboží;
- zboží je dodáno bez zbytečného odkladu:
       - v případě vstupenky na konferenci prostřednictvím emailové adresy návštěvníka, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady, kromě nákladů na internetové připojení, jehož cena se odvíjí od podmínek operátora návštěvníka a není účtována poskytovatelem;
        - v případě jiného zboží prostřednictvím zákaznického účtu návštěvníka, jak je uvedeno dále v těchto podmínkách, přičemž dodání není spojeno s žádnými náklady.
- návštěvník má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb. v případě, že byla uzavřena prostřednictvím portálu jakákoli smlouvy, a to s výjimkou smlouvy o zakoupení vstupenky na konferenci, od které návštěvník nemůže odstoupit z důvodu ust. § 1837 odst. 1 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb.;
- dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou videa, je možné zobrazit pouze v zákaznickém účtu návštěvníka. Nelze jej stahovat do zařízení návštěvníka apod. Zobrazení je možné na všech běžných zařízení a operačních systémech (windows, mac os a na většině mobilních operačních systémech). Dodaný digitální obsah, jehož předmětem jsou soubory, jež je možno stáhnout do zařízení návštěvníka, je možné zobrazit prostřednictvím aplikací určených k zobrazování daných formátů souborů (zpravidla pdf, doc, docx);
- digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti příslušné hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a .pdf, popřípadě internetový prohlížeč a k přehrání obsahu v zákaznickém účtu je nutné se přihlásit do zákaznického účtu zadáním přístupových údajů a zobrazit obsah s pomocí internetového prohlížeče podporující audio a video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online zobrazení obsahu je nezbytné, aby byl návštěvník připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby hardware návštěvníka umožňoval zvukový a obrazový výstup;
- vstupenky jsou dodány elektronicky, přičemž k jejich přijetí je nutné patřičné hardwarové a softwarové vybavení, zejména prohlížeč pdf souborů;
- digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu poskytovatele dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami;
- smlouva se uzavírá v českém jazyce a uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele, přičemž návštěvník k ní nemá přístup;
- cena není přizpůsobována návštěvníkovi na základě automatizovaného rozhodování;
- návštěvník má v případě uzavření smlouvy práva z vadného plnění, která jsou blíže specifikovaná v příslušné části všeobecných obchodních podmínek;
- poskytovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost;
- poskytovatel není vázán žádnými kodexy chování.

Informace dle ust. § 1820 zák. č. 89/2012 Sb., které nejsou uvedeny v tomto článku VOP, jsou uvedeny v jiné části VOP.

3.

Informace o zboží

3.1.

Informace o zboží, včetně ceny a jeho hlavních vlastností, popřípadě informace o jiných službách a produktech jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu nabízených kurzů či jiného zboží.

3.2.

V případě smlouvy o koupi vstupenek na akci je přesnější obsah akce včetně informací o vstupenkách a jejich ceně uveden v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu nabízených vstupenek na akce. Program akce bude přesně specifikován dodatečně.

3.3.

Případné slevy z ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s návštěvníkem jinak.

3.4.

Online kurzy představují digitální obsah, který bude dodán prostřednictvím zákaznického účtu, na kterém je možné digitální obsah přehrát – zobrazit. Existence zákaznického účtu je podmínkou dodání zboží. Jiným způsobem zboží dodat nelze. Zákaznický účet je zřízen automaticky poskytovatelem po uzavření smlouvy na webu www.skool.com, jehož provozovatelem je třetí subjekt. Přístup k online kurzům je možný toliko po dobu, po kterou je hrazena cena zboží. Návštěvník není oprávněn digitální obsah stahovat do vlastního zařízení. V případě, že je součástí zboží i tzv. e-book, tj. elektronická informační brožura, je tato zpravidla k dispozici ke stažení prostřednictvím portálu ve formátu pdf nebo budou dodány ve formě editovatelných souborů, a to vždy prostřednictvím zákaznického účtu.

3.5.

Workshopů nebo skupinových hovorů se může návštěvník zúčastnit prostřednictvím webové stránky třetí strany, přičemž před započetím workshopu obdrží URL odkaz na webovou stránku. Případný záznam z workshopu bude dostupný online.

3.6.

Poskytovatel negarantuje, že aplikací rad a doporučených postupů v online kurzech či jiných produktech poskytovatele bude dosaženo zamýšlených efektů a výsledků. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné nenaplnění cílů, efektů a výsledků proklamovaných v rámci prezentace zboží.

3.7.

V případě, že je součástí zboží skupinová konzultace, bere návštěvník na vědomí, že o termínu konání skupinové konzultace rozhoduje poskytovatel. Pokud se návštěvník ke skupinové konzultaci nedostaví nemá právo na její náhradu a ani na vrácení odměny za konzultaci či její části jelikož skupinová konzultace je realizována v pevně stanovený termín s ohledem na dohodnutou účast více návštěvníků.

3.8.

Návštěvník bere na vědomí, že skupinové konzultace jsou vedeny s celou skupinou návštěvníků za účelem sdílení zkušeností, přičemž jakékoli projevy návštěvníka učiněné v rámci konzultace (například položené dotazy) budou sdíleny se všemi ostatními návštěvníky.

4.

Zákaznický účet

4.1.

Po zakoupení zboží, které má být dodáno prostřednictvím zákaznického účtu, poskytovatel zřídí návštěvníkovi zákaznický účet a sdělí návštěvníkovi přístupové údaje, prostřednictvím kterých může přistupovat do svého zákaznického účtu.

4.2.

Se zřízením zákaznického účtu návštěvník souhlasí. Návštěvník si je vědom skutečnosti, že přístupové údaje do zákaznického účtu budou zaslány na email, který návštěvník zadal při uzavírání smlouvy.

4.3.

Při zřizování zákaznického účtu a při objednávání zboží je návštěvník povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje, které je možno upravovat v zákaznickém účtu, je návštěvník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené návštěvníkem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

4.4.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Návštěvník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.5.

Návštěvník bere na vědomí, že v případě ztráty přístupových údajů se nemusí podařit obnovit přístup k uživatelskému účtu.

4.6.

Návštěvník není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.7.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když návštěvník svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy návštěvník poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto podmínek. Poskytovatel je zejména oprávněn zrušit uživatelský účet a tím zamezit v dalším přístupu návštěvníka ke zboží tehdy, pokud návštěvník zpřístupní kurzy třetím osobám, poskytne třetím osobám přístup k uživatelskému účtu, poruší duševní vlastnictví poskytovatele a jinak způsobí, že zboží bude zpřístupněno osobám, které nezaplatily cenu.

4.8.

Návštěvník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které se na provozu portálu podílí. Návštěvník dále bere na vědomí, že z obdobných důvodů nemusí být dostupný nepřetržitě ani případný web třetí strany, jehož prostřednictvím má být zboží dodáno.

5.

Objednávka a uzavření smlouvy

5.1.

Vystavení zboží na portálu se považuje za nabídku ze strany poskytovatele. Návštěvník uzavírá smlouvu prostřednictvím portálu, a to tak, že si v prezentaci na portálu vybere zboží, o které má zájem, uvede své identifikační údaje, vybere si způsob platby, vyplní informace o platebním prostředku a potvrdí, že se seznámil s těmito VOP. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko s nápisem „zaplatit“.

5.2.

Odeslání objednávky zavazuje návštěvníka k úhradě ceny. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem úhrady ceny zboží.

5.3.

Před odesláním objednávky, tj. před uzavřením smlouvy, je návštěvníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

5.4.

V případě smlouvy o koupi vstupenek bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy zašle poskytovatel na email návštěvníka potvrzení, které bude obsahovat daňový doklad a případné další doklady, například zakoupenou vstupenku.

5.5.

V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny zboží na portálu nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen dodat návštěvníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje návštěvníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle návštěvníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí návštěvníkem na emailovou adresu poskytovatele.

6.

Platební podmínky a dodání zboží

6.1.

Cenu zboží může návštěvník uhradit prostřednictvím platební karty, popřípadě jiným způsobem, který umožňuje portál.

6.2.

Zboží bude zpravidla dodáno až po úhradě celé ceny.

6.3.

Zboží bude dodáno:
     - v případě vstupenky na akci do emailové schránky návštěvníka, přičemž se považuje za dodanou okamžikem, kdy ji poskytovatel odešle na emailovou adresu návštěvníka, kterou návštěvník zadal při objednávce vstupenky;
     - prostřednictvím přístupu k zákaznickému účtu, ve kterém je možné přehrát – zobrazit zboží. Zboží se považuje v takovém případě za dodané okamžikem, kdy je poskytovatel zpřístupní návštěvníkovi prostřednictvím zákaznického účtu, přičemž zboží je zpřístupněno bez zbytečného odkladu po úhradě celé ceny. Pokud se jedná o zboží, jehož povaha neumožňuje zpřístupnění v zákaznickém účtu, je zboží dodané okamžikem faktického poskytnutí v případě osobní konzultace.

6.4.

Jestliže zboží není návštěvníkovi dodáno, návštěvník je oprávněn kontaktovat poskytovatele prostřednictvím shora uvedených kontaktních údajů. Poskytovatel bez zbytečného odkladu učiní nápravu.

7.

Organizace akce a provozní pravidla

7.1.

Poskytovatel prostřednictvím portálu nabízí návštěvníkům možnost zakoupení vstupenky zajišťující přístup na akci pořádanou poskytovatelem, přičemž jím pořádané akce se zpravidla týkají oblasti osobního rozvoje aj. Přesnější obsah akce včetně informací o vstupenkách a jejich ceně jsou uvedeny v obchodní nabídce portálu, tj. zejména v popisu nabízených vstupenek na akce. Program akce bude přesně specifikován dodatečně.

7.2.

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny programu a hostů, data a místa konání akce z organizačních a provozních důvodů. Poskytovatel případné změny programu, lektora, data a místa konání akce zveřejní na portálu, přičemž návštěvník je povinen si případné změny uvedené na portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

7.3.

Poskytovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména, nikoli však výlučně, v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění a v případech, kdy z důvodů nezávislých na vůli poskytovatele, zejména pak v případech vyšší moci, mezi kterou spadá zejména válečný konflikt, vyhlášení mimořádného stavu, živelné katastrofy aj., změnit formu konání akce z návštěvníků na online seminář či webinář. Návštěvníkovi v takovém případě nevzniká právo na odstoupení od smlouvy.

7.4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Již uhrazená cena vstupenky bude návštěvníkovi v takovém případě vrácena v plné výši.

7.5.

Jestliže vznikne návštěvníkovi právo na vrácení ceny vstupenky, bude návštěvníkovi vrácena ve lhůtě 1 měsíce od termínu akce.

7.6.

Návštěvník se při konání akce zavazuje dodržovat pokyny poskytovatele, pohybovat se toliko v prostorách vymezených pro návštěvníky a nenarušovat průběh akce. V případě porušení tohoto ustanovení jej může poskytovatel z akce vykázat, přičemž návštěvníkovi v takovém případě nenáleží žádná náhrada za uhrazenou cenu nebo její část.

7.7.

Vstupem na akci návštěvník bere na vědomí, že bude zachycována jeho podoba formou fotografií či videozáznamů. Pokud si nepřeje, aby byla jeho podoba zachycována, je oprávněn před započetím akce oslovit poskytovatele prostřednictvím shora uvedeného emailu a toto stanovisko mu sdělit, je oprávněn přímo na akci oslovit fotografy poskytovatele a je doporučeno, aby se pokusil nepohybovat v místech, kde probíhá focení, nevyužíval služeb fotokoutku apod.

7.8.

Zakoupením vstupenky a účastí na akci návštěvník souhlasí, a to již bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pro komerční nebo propagační účely. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je udělován poskytovateli na dobu neurčitou. Návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat.

8.

Práva z vadného plnění a reklamace

8.1.

Poskytovatel je povinen předat zboží (za zboží se považuje i poskytnutá služba nebo vstupenky na akce vč. akce samotné) ve stavu bez vad, přičemž zejména odpovídá návštěvníkovi, že zboží:

   a. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   b. je vhodné k účelu, pro který jej návštěvník požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil,
   c. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   d. rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může návštěvník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   e. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
Pokud si návštěvník vymíní zvláštní vlastnosti zboží a poskytovatel je výslovně akceptuje, je zboží bez vad, pokud má i vymíněné vlastnosti.

8.2.

Poskytovatel neposkytuje žádnou další záruku za vady, která by jakkoli rozšiřovala jeho odpovědnost za vady zboží nad rámec zákona. Poskytovatel neposkytuje záruku za jakost.

8.3.

V případě akce se za vadu nepokládá změna programu, hostů, data a místa konání akce. Poskytovatel upozorňuje, že obsah akce představuje subjektivní názory poskytovatele, popřípadě zúčastněných třetích osob, které jsou vytvořené na základě aktuálně dostupných informací vztahujících se k obsahu akce. Nelze považovat za vadu, pokud se názory odlišují od obecně akceptovaných názorů a pokud aplikací rad a doporučených postupů v rámci akce nebude dosaženo zamýšleného efektů a důsledků.

8.4.

Návštěvník má vždy právo na uplatnění reklamace, přičemž poskytovatel se bude zabývat každou reklamací, kterou obdrží. Návštěvník uplatní práva z vadného plnění (tzn. reklamuje zboží) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží je vadné.

8.5.

Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu a musí být doručena poskytovateli zejména prostřednictvím jednoho z následujících kontaktů:
   - písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo
   - písemně v elektronické formě prostřednictvím emailu, přičemž doručení emailem je doporučeno.

8.6.

Návštěvník, který smlouvu uzavřel jako spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu zboží, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od dodání.

8.7.

Aby bylo možné reklamaci vyřídit, je nutné, aby obsahovala:
   - datum uplatnění reklamace,
   - identifikaci návštěvníka (jméno, příjmení a korespondenční adresu, číslo smlouvy, pokud je k dispozici, popřípadě číslo obdržené faktury nebo číslo vstupenky),
   - informaci o vadě zboží, kterou návštěvník spatřuje, tzn. popis problému, který musí být natolik podrobný, aby umožnil poskytovateli kontrolu vady,
   - veškeré další skutečnosti, které návštěvník považuje za podstatné pro vyřízení reklamace.

8.8.

Poskytovatel vydá návštěvníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký si zvolil návštěvník způsob vyřízení reklamace.

8.9.

Poskytovatel je povinen vyřešit reklamaci v co nejkratší lhůtě od jejího obdržení, v případě návštěvníka – spotřebitele nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Jestliže nebude možné v této lhůtě reklamaci vyřídit, je poskytovatel povinen tuto skutečnost sdělit návštěvníkovi a sjednat si s ním jinou lhůtu pro vyřízení reklamace.

8.10.

Návštěvník je povinen poskytnout poskytovateli řádnou součinnost při vyřizování reklamace. Zejména musí řádně popsat vadu, kterou na zboží spatřuje, umožnit vyzkoušení a ověření vady apod.

8.11.

Návštěvník - spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Návštěvník - spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.12.

O vyřízení reklamace poskytovatel bez zbytečného odkladu vyrozumí návštěvníka a případně vyzve návštěvníka k převzetí zboží.

8.13.

V případě, že návštěvníkem je osoba odlišná od spotřebitele, vylučuje poskytovatel svoji odpovědnost za případné přímé či nepřímé škody způsobené vadou zboží.

9.

Ochrana autorského práva

9.1.

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv způsobem návštěvníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

9.2.

Akce, stejně jako záznamy z akce, je určena výhradně návštěvníkům pro jejich osobní potřebu. Její použití pro potřeby obchodních korporací, umožnění účasti třetí osobě či jakékoli jiné zneužití je zakázáno.

9.

Závěrečná ujednání

10.1.

Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a návštěvníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.

Ujednání VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná a dodatečná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, pokud jsou výslovně ještě před uzavřením smlouvy akceptována poskytovatelem. Z akceptace musí vyplývat, že dochází v plném rozsahu i k akceptaci odchylných ujednání.

10.3.

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty - emailu.

10.4.

Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.

10.5.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Návštěvník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.6.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.7.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a návštěvníkem z uzavřené smlouvy.  

10.8.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.9.

Poskytovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.11.2023

11.

Příloha - Formulář pro odstoupení od smlouvy

11.1.

Vyplňte tento formulář a odešlete jej poskytovateli pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu. Formulář je možné doručit také za pomoci poštovního doručovatele, anebo po předchozí domluvě i osobně. Je však nutné jej doručit nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Adresát The One Percent s.r.o., IČ 10693203, DIČ CZ10693203 sídlem K Pasekám 2984/45, 76001 Zlín

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy:
Datum objednání služby …………………
Číslo objednávky nebo číslo faktury: ………………………….
Finanční prostředky představující uhrazenou cenu služby budou navráceny zpět ............................. (doplňte preferovaný způsob vrácení peněžních prostředků. V případě, že si přejete prostředky vrátit převodem na účet, doplňte čitelně číslo účtu)
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:

V …………………… Dne …………………………………..
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů